Privacy statement van Harriët Meskes Uitvaartzorg
Wanneer u als opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van Harriët Meskes Uitvaartzorg, gevestigd aan de Meertenwei 6, 4033 BB te Lienden, vertrouwt u ons uw persoonsgegevens toe.

Op 25 mei 2018 is in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG versterkt de positie van de personen van wie gegevens worden verwerkt. Dit betekent onder meer dat wanneer u gebruik maakt van Harriët Meskes Uitvaartzorg wij u duidelijk moeten kunnen laten zien hoe wij uw gegevens gebruiken en op welke manieren uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Contactgegevens van Harriët Meskes Uitvaartzorg
Website: www.hmuitvaartzorg.nl
Email: Info@hmuitvaartzorg.nl
Mobiel: 06-83640926
KvK nr: 75939460

Waarvoor hebben wij deze informatie nodig?
Alle persoonsgegevens die u met Harriët Meskes Uitvaartzorg deelt, betreffende het overlijden van een persoon worden in een standaard uitvaartdossier vastgelegd. Wij verzamelen en verwerken enkel en alleen die gegevens die wij absoluut nodig achten met het doel een zo goed mogelijke service te kunnen leveren teneinde de gehele uitvaart tot ieders tevredenheid te laten verlopen en af te handelen.

Welke persoonsgegevens worden gebruikt?
De persoonsgegevens die door Harriët Meskes Uitvaartzorg moeten worden verwerkt zijn:

 1. Gegevens van de opdrachtgever. NAW-gegevens, telefoonnummers, BSN en e- mail adres.
 2. Gegevens van naaste familieleden die ook mede verantwoordelijk zijn voor de organisatie.
 3. Gegevens van de overledene. NAW-gegevens, geboorteplaats en datum, naam partner, aantal kinderen en verder datum, tijd en locatie van overlijden.
 4. Gegevens van de schouwarts.
 5. Huwelijkse staat
 6. Geslacht
 7. Eventueel aanvullende info voor het doen van bepaalde noodzakelijke bestellingen en zakelijke dienstverlening.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?
Deze persoonsgegevens zijn nodig voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst en/of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.

 1. Het doen van aangifte in de gemeente van overlijden voor het verkrijgen van een akte van overlijden en een verlof tot begraven of cremeren
 2. Het afhandelen van een of meer verzekeringspolissen
 3. Het maken van de declaratie/factuur
 4. Om met de opdrachtgever en familie te kunnen communiceren
 5. Om benodigde producten en diensten te kunnen bestellen

Waar worden deze gegevens opgeslagen?
De gegevens worden door de uitvaartverzorger opgeslagen in een uitvaartdossier. Dit uitvaartdossier wordt samen met de opdrachtgever besproken en ingevuld. Vervolgens wordt, gebaseerd op de gegevens uit het uitvaartdossier m.b.t. de laatste verzorging, kist, opbaring, overbrenging en uitvaart, inclusief de te leveren diensten en producten, een begroting gemaakt van het tarief uitvaartverzorging. Deze begroting dient om een indruk te geven van de kosten voor de uitvaart en kan dus afwijken van de definitieve declaratie.

Beveiliging, bewaren en verstrekking van informatie aan derden
Alleen Harriët Meskes Uitvaartzorg heeft toegang tot deze informatie. Wij geven alleen die informatie door aan derde partijen indien dit nodig is voor de levering van te bestellen producten of diensten. Wanneer wij uw gegevens aan derden verstrekken zorgen wij er o.a. voor dat deze gegevens niet voor andere doeleinden wordt gebruikt en zullen worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Harriët Meskes Uitvaartzorg zoals de lokale overheid, crematoria, rouwcentra, begraafplaatsbeheerders, sluit Harriët Meskes Uitvaartzorg een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht is.

Geautomatiseerde besluitvorming
Harriët Meskes Uitvaartzorg maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen op basis waarvan besluiten worden genomen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Cookies of vergelijkbare technieken die Harriët Meskes Uitvaartzorg gebruikt
Harriët Meskes Uitvaartzorg maakt geen gebruik van bovenstaande technieken.

Datadragers en WeTransfer
De bestanden die worden aangeleverd op USB, CD of SD, worden vooraf gescand door een virusscanner. Uw persoonsgegevens worden, na uitvoering van de opdracht, opgeslagen in een beveiligd document op een externe harde schijf. De hardware die Harriët Meskes Uitvaartzorg gebruikt zijn voorzien van een wachtwoord. Om grotere bestanden of meerdere bestanden tegelijk te versturen maakt Uitvaartzorg gebruik van WeTransfer. Voor deze werkwijze wordt altijd toestemming gevraagd aan de opdrachtgever en op verzoek worden de bestanden verwijderd.

Bewaartermijn Persoonsgegevens
Er is op grond van de AVG geen wettelijke bewaartermijn voor persoonsgegevens. De dossiers zullen bewaard worden voor de duur van 10 jaar. Op schriftelijk verzoek kunnen de dossiers eerder verwijderd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U heeft ook het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Harriët Meskes Uitvaartzorg. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u Harriët Meskes Uitvaartzorg kunt verzoeken om uw persoonsgegevens, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde instantie of organisatie kan sturen. (Bijvoorbeeld collectes tijdens een uitvaart voor goede doelen).

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hmuitvaartzorg.nl. U stuurt dan tevens een kopie van uw identiteitsbewijs, kopie van uw paspoort, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer mee. Dit ter bescherming van uw privacy. Harriët Meskes Uitvaartzorg zal zo snel mogelijk op dit verzoek reageren, uiterlijk binnen 4 weken. Harriët Meskes Uitvaartzorg wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de Nationale Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link.

Beveiligen van persoonsgegevens
Harriët Meskes Uitvaartzorg vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed worden beveiligd en neemt de bescherming hiervan serieus. Zij neemt passende maatregelen om verlies, misbruik onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Mocht u toch het idee hebben dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met info@hmuitvaartzorg.nl

Harriët Meskes Uitvaartzorg voldoet met het bovenstaande aan de nieuwe privacywetgeving (AVG). Deze is niet van toepassing op de persoonsgegevens van overledenen.

Wijziging en in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. De aangepaste versie zal op de website worden gepubliceerd.